Sociale formål

Bred indsats for sårbare flygtninge

25/08-2015

Flygtninge har langt større disponering for psykisk sårbarhed end andre. De rammes ofte af PTSD (posttraumatisk stresssyndrom), depression, angst og sværere traumer som følge af krigens og flugtens rædsler.

Mange har udover fysiske og psykiske overgreb oplevet at måtte efterlade et eller flere børn, ægtefælle og øvrig familie og svæver i uvished om deres situation.

Uden en indsats for mental sundhed kommer disse flygtninge i risiko for svære permanente psykiske lidelser, selvbeskadigelse og selvmord, og al statistik peger på, at problemerne nedarves til børnene. Ubehandlede traumer kan således blive starten på en tung social arv, der strækker sig over generationer.

Stor interesse for pulje

I forbindelse med den ekstraordinært store flygtningestrøm fra blandt andet Syrien, Irak og Eritrea udbød Det Obelske Familiefond i marts en ansøgningspulje med det formål at styrke indsatsen for psykisk sårbare flygtninge i Danmark.

På grund af det usædvanligt store pres på både kommuner og NGOer har det været småt med ressourcer til denne specifikke sundhedsindsats, og der blev derfor taget særdeles godt imod ansøgningsmuligheden.

Blandt de mange kvalificerede ansøgninger blev seks projekter udvalgt. Projekterne har alle fokus på forbedring af forholdene for flygtningene, men repræsenterer derudover en spændende variation af tilgange, metoder og værktøjer.

Flygtninge hjælper flygtninge

For nytilkomne, traumatiserede flygtninge kan mødet med det danske system være en tung start. Alt foregår gennem tolke, de omgives af mennesker, som kun har teoretisk kendskab til deres situation, og dertil kommer, at de ofte har en velbegrundet skepsis overfor offentlige systemer med sig fra deres hjemland.

Fondet har derfor støttet to forskellige projekter, som begge har som metode at rekruttere herboende flygtninge som frivillige i modtagelsen af de nytilkomne. Det drejer sig om Det Sociale Netværks nye projekt Byg Bro og det allerede eksisterende projekt MindSpring i regi af Dansk Flygtningehjælp.

Metoden har en tredobbelt positiv effekt. For det første mødes flygtningene af et menneske, som kan identificere sig med deres oplevelser og tale deres sprog. For det andet bliver de mødt af en frivillig, som har tilvalgt mødet, fremfor en repræsentant for systemet. For det tredje engagerer metoden herboende flygtninge i civilsamfundet på en meningsfuld måde, som også kan være givtig i deres egen fortsatte traumebearbejdelse.

Udvikling af ny screenings- og behandlingsindsats

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur ønsker med et nyt projekt at udvikle en screeningsmetode, som ved flygtningenes ankomst kan udrede, hvorvidt de er traumatiserede. Der eksisterer ikke en sådan valideret metode, hvilket betyder, at asylansøgerne ofte først bliver udredt og diagnosticeret mange år efter ankomsten, hvor traumerne kan have sat sig som svær permanent psykisk sygdom.

Projektet skal endvidere udvikle og teste et specialiseret fysiologisk og psykologisk behandlingstilbud, som kan sættes i værk, så snart udredningen har fundet sted, og som kan identificere den bedste opfølgende behandling for den enkelte.

DIGNITY har knyttet følgeforskning til projektet og forventer, at den tidlige indsats bliver så stor en succes, at der på længere sigt vil blive afsat midler på finansloven til implementering i hele landet.

De resterende tre projekter, som opnåede støtte, er dels et projekt i Røde Kors regi, som handler om uddannelse af og kompetenceudvikling til frivillige, som arbejder med flygtninge. Dels er det et projekt i LGBT Asylum, som skal etablere sociale netværk til traumebearbejdelse for flygtninge, som har den ekstra udfordring at tilhøre en seksuel minoritet, og derfor ofte er stigmatiserede og udstødt blandt deres egne landsmænd. Endelig er der tale om et pilotprojekt på Aarhus Produktionsskole, som har til formål at udvikle en PTSD-indsats for traumatiserede elever. De seks projekter har i alt modtaget 14,5 mio. kr.

 

Foto: Ggia

Relaterede nyheder

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.