Sociale formål og sundhed

Alt for mange mennesker er ekskluderede fra det samfund, de burde være en del af. Det er ødelæggende for den enkelte, og det er dyrt for samfundet. Derfor støtter Det Obelske Familiefond projekter, som giver plads og udfoldelsesmuligheder til alle borgere. Det handler om ligeværdigt fællesskab mellem mennesker og om inklusion med respekt for den enkelte. Inklusion betyder ikke, at vi alle skal kunne det samme eller have de samme interesser. Det betyder, at alle får rum til og mulighed for at være sig selv og samtidig indgå i de fællesskaber, vi hver især har brug for. Ud over det faglige indhold i de tre nedenstående fokusområder er Det Obelske Familiefond meget optaget af de metoder, som ansøgerne arbejder ud fra.

Tidlig indsats
Der findes børn i Danmark, som fødes ind i familier, hvor de bliver udsat for vold, overgreb og omsorgssvigt, og hvert år dør børn i Danmark som følge af mishandling. Meget forskning dokumenterer problemernes omfang og konsekvenser, og der er brug for at forske mere inden for det såkaldt kurative – altså de gode erfaringer og løsninger, som ikke blot afdækker men forebygger og afhælper Det Obelske Familiefond vil derfor gerne støtte forskningsprojekter, som belyser effekter og resultater inden for området udsatte børn

International og også dansk forskning viser allerede rigtig gode resultater af tidlig indsats. Det Obelske Familiefond støtter derfor projekter, som gennem nye partnerskaber arbejder med at støtte op om børnene på et tidligt tidspunkt i deres liv. Gerne før barnet fylder 6 år, da det er dokumenteret, at en indsats før skolealderen giver den største effekt.

Psykisk sårbare og deres pårørende
Det er stadig meget stigmatiserende at blive ramt af psykisk sygdom, og der findes ikke de samme behandlingsgarantier som i det somatiske behandlingssystem. Det er til trods for, at over 600.000 danskere har en form for psykisk lidelse. Det Obelske Familiefond vil derfor gerne støtte initiativer, der gør en særlig indsats her.

Det er dokumenteret, at der er stor uklarhed om ansvarsfordelingen på psykiatriområdet. For de længerevarende sygdomsforløb er det især problematisk, at der ikke er sammenhæng imellem hospitalspsykiatrien den kommunale indsats for psykisk sårbare. Derfor støtter Det Obelske Familiefond aktiviteter med fokus på hvordan civilsamfundet kan understøtte i de tilfælde, hvor psykisk sårbare føler sig tabt mellem to stole eller overset i behandlingssystemet. Det kan eksempelvis være projekter med fokus på oplysning og støtte af pårørende og projekter, der rummer en frivillig social indsats.

Helhedsorienteret behandling
Det Obelske Familiefond vil gerne støtte projekter, der sikrer, at mennesker oplever en helhedsorienteret behandling, når de rammes af sygdom. De komplekse sammenhænge mellem den somatiske, den psykiske og den sociale del af helbredet hos mennesker er kun afdækket i beskedent omfang, men der er studier, som peger på en positiv virkning af at behandle patienter ud fra alle disse tre perspektiver. Dér hvor den medicinske behandling ikke kan stå alene, vil Det Obelske Familiefond gerne være med til at støtte psykosociale behandlingstilbud og forskning omkring sådanne tilbud.

Fondet støtter projekter, som kobler almindelige sundhedstilbud med muligheder for psykosocial støtte. Vi ser gode muligheder for, at tilbud om sundhedsydelser kan være en indgang til at bede om støtte til sig selv og ens familie. Det er ikke tabubelagt at henvende sig om hjælp i forbindelse med fysisk sygdom, så derfor kan det være en diskret måde at få hjælp, hvis sundhedspersonalet kan henvise til og samarbejde tæt med psykosociale tilbud.

Det helhedsorienterede fokus handler for os i det hele taget om at undgå silotænkning og at bidrage til færre sektorielle barrierer, hvor det er muligt. Det vil primært være forbedringer for personer ramt af længerevarende eller livstruende sygdomsforløb, vi ønsker at støtte.

Frivillighedens styrke
Frivillige kan ikke som de offentlige myndighedspersoner gribe sanktionerende ind i udsatte menneskers liv, og derfor er det muligt at opbygge en helt anden tillidsrelation. Det giver en særlig ligeværdighed mellem mennesker, når man mødes på baggrund af frivillighed. De frivillige tager et ansvar som medborgere og er gode til at finde nye måder til at forbedre forholdene for udsatte grupper. Samtidig er det afgørende, at frivillige har en kvalificeret tilgang til opgaven, så tillidsrelationen bliver vedvarende.

Det Obelske Familiefond lægger derfor særlig vægt på, at projektet støtter og inkluderer de frivilliges engagement, hvor det giver mening. Mange danskere bidrager allerede med frivillig indsats i lokale eller landsdækkende projekter, og 35 % af den voksne befolkning vil gerne bruge mere tid på frivilligt socialt arbejde, hvis de blev spurgt.

Hjælp til selvhjælp – den psykosociale metode
Vi skal blive bedre til at give de udsatte grupper i samfundet tro på deres egne evner og muligheder. Det er vigtigt, fordi mennesker præges af de forventninger, som omgivelserne har til dem. Derfor er det afgørende for Det Obelske Familiefond, at projekter på social- og sundhedsområdet fokuserer på den enkeltes ressourcer og på at danne netværk omkring personen.

Fondet vil gerne bidrage til metodeudvikling inden for den psykosociale metode, og vi lægger vægt på, at projekterne naturligt skaber inddragelse af brugerne. Det kan være et element i projekterne, at de grupper, som modtager hjælp, med tiden selv får opgaver i projekterne og i sidste ende også kan være dem som bidrager til at hjælpe andre i samme situation.

Samarbejde på tværs af sektorer
Det Obelske Familiefond vil meget gerne hjælpe med at identificere og støtte udvikling af samarbejdsformer på tværs af sektorer. Det vil være til alles bedste, at tiltag for samfundets udsatte grupper bliver koordineret bedre. Der opstår desuden ofte innovation og nytænkning, når vi sætter eksisterende viden og aktiviteter sammen på nye måder. Derfor lægger fondet meget stor vægt på samarbejde på tværs af sektorer. Heldigvis dukker der hele tiden nye eksempler op på projekter, hvor der findes omkostningseffektive måder at løse ”gamle” problemer på. Eller hvor de gamle problematikker bliver anskuet med så fundamentalt anderledes øjne, at de kan reduceres kraftigt ved forskellige forebyggende initiativer. Vi vil gerne støtte udbredelsen af sådanne nye løsninger, men det udelukker naturligvis ikke støtte til velafprøvede aktiviteter og metoder med dokumenteret effekt.