Governance

Governance

Det Obelske Familiefond er et erhvervsdrivende familiefond, stiftet i 1956, som ifølge sin fundats har tre formål:

• at besidde og administrere sin aktiebeholdning i C.W. Obel A/S og derved medvirke til, at dette selskab stedse tilsikres den bedst mulige udvikling i økonomisk og kommerciel henseende, og derved tillige sikre, at selskabet til enhver tid har den bedst mulige ledelse

• at yde støtte til slægtninge af fabrikant C.W. Obel

• at yde støtte til alment velgørende eller på anden måde almennyttige øjemed

Fondet må ikke for egen regning drive erhvervsmæssig virksomhed, men skal stedse i eget navn og for egen regning råde over mindst 51% af stemmerne i C.W. Obel A/S.

Det Obelske Familiefond ejer i dag C.W. Obel A/S 100%.

Bestyrelsen for Det Obelske Familiefond kan efter frit skøn anvende fondets midler til godgørende eller almennyttige formål, herunder også nationale, videnskabelige, industrielle, merkantile eller kunstneriske formål, som bestyrelsen efter de til enhver tid foreliggende forhold måtte skønne det rimeligt at støtte.

Fondet forventer at kunne uddele godt 150 mio. kr. årligt til alment velgørende formål.

Det Obelske Familiefond er i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde moderfond for C.W. Obel A/S og ejendomsselskabet Obelhus A/S. Via sine datterselskaber havde Det Obelske Familiefond-koncernen i alt 1.852 fuldtidsbeskæftigede i 2014 og opnåede en omsætning på 2.268 mio. kr.

Tilsynsmyndighed

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for Det Obelske Familiefond.

Bestyrelse

Det Obelske Familiefond ledes af en bestyrelse på 4 personer. Sammensætningen af bestyrelsen er fastlagt i fondets fundats: Fondets formand skal være af den Obelske slægt og dansk bosiddende. De øvrige tre poster skal besættes med en jurist, en regnskabskyndig person tilknyttet det danske erhvervsliv samt en person, som skal være eller have været i en stilling almindelig respekteret i offentligheden.

Medlemmer af bestyrelsen vælges for fire år ad gangen. Intet medlem kan sidde mere end fire perioder eller efter, de er fyldt 70 år.

Bestyrelsens medlemmer honoreres på niveau med tilsvarende bestyrelser i Danmark. Formanden for bestyrelsen honoreres med 400.000 kr. pr. år, mens øvrige medlemmer af bestyrelsen honoreres med 200.000 kr. pr. år.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor der er en relation mellem vedkommende og en ansøger, eller hvor bestyrelsesmedlemmet måtte have en væsentlig interesse, ligesom et bestyrelsesmedlem ikke må deltage i behandlingen af forhold, som vedrører dem selv eller deres egne efterkommere.

Nye medlemmer rekrutteres med hjælp fra eksterne, professionelle rådgivere.

Forretningsorden

Fondets og fondsbestyrelsens daglige arbejde er reguleret i en forretningsorden for Det Obelske Familiefond.

Uddelingsstrategi

For de alment velgørende uddelinger har bestyrelsen for Det Obelske Familiefond besluttet en national uddelingsstrategi, som hviler på tre faglige ben:

• Mental sundhed

• Kunst

• Nordjylland

Fondets bestyrelse behandler løbende fondets uddelingsstrategi og strategi for fondets arbejde i øvrigt.

Skatteforhold

Det Obelske Familiefond indberetter alle uddelinger til SKAT. Modtager af uddelingen er som udgangspunkt skattepligtig af uddelingen.

Fondsbeskatningsloven

Fonde er skattepligtige efter præcis samme regler og skattesatser som danske aktie- og anpartsselskaber. Der er således som udgangspunkt skattemæssig neutralitet mellem aktieselskaber og fonde. Hvis en fond ikke foretager uddelinger til almennyttige formål, vil fonden derfor blive beskattet på præcis samme vilkår som danske aktieselskaber.

Fonde kan imidlertid efter Fondsbeskatningsloven foretage fradrag for uddelinger til alment velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Således kan en fond reducere eller helt nulstille sin skattepligtige indkomst, når den med sine uddelinger varetager almennyttige og samfundsrelevante interesser, såsom støtte til uddannelse, forskning eller kultur.

Det Obelske Familiefonds praksis er, at de penge, som ellers ville have været objekt for beskatning, uddeles til almennyttige formål. Herefter er modtageren af uddelingen som udgangspunkt skattepligtig af uddelingen.   

Konsolidering af egenkapitalen

Ifølge Fondsbeskatningsloven må fonde konsolidere kapitalen med op til 4 pct. af de i indkomståret foretagne uddelinger til alment velgørende formål. Det Obelske Familiefond konsoliderer løbende sin fondskapital. Det vigtigste formål med konsolideringen er at sikre, at fondet også på langt sigt kan generere et afkast som kan uddeles jf. fondets formål.

Samfundsansvar

Det Obelske Familiefond har p.t. ikke formuleret specifikke politikker og strategier inden for CSR. Fondet har i sit værdigrundlag defineret overordnede rammer for, hvorledes fondet ønsker at agere i forhold til omverdenen.

Det Obelske Familiefond betragter samfundsansvar som en helt naturlig del at en alment velgørende fonds arbejde, og som moderfond for virksomheden CW Obel A/S er fondet optaget af, at der er fokus på CSR i fondets enkelte dattervirksomheder. Men for moderfondet isoleret har en egentlig CSR-politik ikke samme relevans - samfundsansvar er en uadskillelig del af visionen, strategien og det daglige virke for Det Obelske Familiefond.

Aflønning

Det Obelske Familiefond aflønner sit personale som normalt blandt danske fonde. Fondets direktør modtog i 2014 et vederlag på 1.310.000 kr. + 15% pension.

Kommunikationsstrategi

Det Obelske Familiefond arbejder både konkret og strategisk med sin kommunikation. Fondet ønsker at opbygge et kendskab hos relevante fagpersoner og -grupper og generelt i den danske befolkning til fondets uddelingsformål, for dermed at fremme kvalificerede og interessante projektansøgninger til fondet.

God fondsledelse

Det Obelske Familiefond (DOF) følger anbefalingerne for god fondsledelse for erhvervsdrivende fonde, som det fremgår af den punktvise gennemgang af anbefalingerne herunder:

1: Åbenhed og kommunikation:

DOF følger anbefaling om, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Alle pressehenvendelser eller henvendelser vedr. offentlige udtalelser foregår til fondets kommunikationschef. Det er som udgangspunkt direktøren, som repræsenterer DOF udadtil. I særlige spørgsmål kan det dog være bestyrelsesformanden, der udtaler sig, og i fagspecifikke anliggender inden for de respektive uddelingsområder er det i reglen den områdeansvarlige, som udtaler sig.

2: Bestyrelsens opgaver og ansvar:

2.1. Overordnede opgaver og ansvar:

Bestyrelsen tager løbende – og som minimum hvert andet år - stilling til strategi og uddelingspolitik.

2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen:

DOF følger anbefaling om, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

DOF følger anbefaling om, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

2.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering:

DOF følger anbefaling om, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

DOF følger anbefaling om, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

DOF følger anbefaling om, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

DOF følger anbefaling om, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

• den pågældendes navn og stilling,

• den pågældendes alder og køn,

• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,

• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,

• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og

• om medlemmet anses for uafhængigt.

DOF følger anbefaling om, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.2.4. Uafhængighed:

DOF følger anbefaling om, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. 

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende: 

• er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

• inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, 

• inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,

• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,

• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller

• er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.2.5. Udpegningsperiode:

DOF følger anbefaling om, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

DOF følger anbefaling om, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen:

Bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater evalueres hvert andet år.

Evalueringen af direktionen foregår hvert andet år i forbindelse med evaluering af bestyrelsen.

3: Ledelsens vederlag:

DOF følger anbefaling om, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

DOF følger anbefaling om, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.