Vision og strategi

I Det Obelske Familiefond arbejder vi ud fra en vision om at gøre:

En kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden

Visionen er vores rettesnor i alt uddelings- og rådgivningsarbejde. Det er vigtigt for os, at den ikke er frit svævende, men er konkret til stede for både os og vores samarbejdspartnere. Derfor har vi udfoldet den i ni pejlemærker, som vi bruger i det daglige arbejde:

Kvalificeret

Det Obelske Familiefond ønsker at præge samfundsudviklingen positivt og effektivt. Derfor skal vi samarbejde med kvalificerede kræfter inden for vores indsatsområder. Vores samarbejdspartnere skal ikke nødvendigvis allerede være de bedste på deres felt, men de skal have ambitioner om at blive det. Vi ønsker at støtte det professionelle initiativ, som drives både af personligt engagement og stor faglig viden. Men fagligheden alene gør det ikke – så kommer eksempelvis forskningsprojektet ikke længere end til bogreolen. Omvendt kan den passionerede ildsjæl i et frivilligprojekt ikke stå distancen selv i det lange løb – der må strategi, samarbejde med fagfolk og overvejelser om bæredygtighed med. 

Den kvalificerede tilgang efterstræbes med disse tre pejlemærker:

  • Kapacitetsopbygning: Vi ønsker at bidrage til selvtillid, soliditet og bæredygtighed hos målgruppen eller organisationen selv. Derfor skal vores midler bygge op, ikke blot lappe huller.

  • Længere end reolen: Vi fokuserer på det anvendelsesorienterede og praksisnære. En publikation er ikke et succeskriterium i sig selv – resultaterne skal ud og leve i samfundet.

  • Tidlig indsats: Vi ved, at den tidlige indsats er en god investering. Det er tilfældet, uanset om man skal være en dygtig kunstner, gennemføre en uddannelse eller bryde negativ social arv.

Helhjertet

Det Obelske Familiefond sætter en ære i at yde støtte til dedikerede ildsjæle og organisationer, som med ildhu og interesse udvikler og driver alment velgørende projekter, der gør en forskel. Vi engagerer os også gerne ud over det rent økonomiske. Vi går ind i nytænkende og eksperimenterende projekter, og vi samarbejder gerne om ukonventionelle løsninger i nye partnerskaber. Vi ser projektorganisationerne som partnere og ønsker at deltage aktivt i udvikling, formidling og dokumentation af resultaterne. Vi bidrager også gerne med kommunikationsrådgivning eller anden faglig bistand.

Den helhjertede tilgang efterstræbes med disse tre pejlemærker:

  • Aktiv deltagelse: Vi ser projektorganisationerne som samarbejdspartnere og ønsker at deltage aktivt i udvikling, formidling og dokumentation. Det handler ikke om overvågning, men om konstruktiv dialog.

  • Professionel ildhu: Vi mener ikke, at den solide faglighed kan stå alene. Den skal være ledsaget af et stærkt engagement - og omvendt. De ideelle projekter balancerer på begge ben.

  • Alliancer på tværs: Vi ønsker og bidrager gerne til, at projekterne tænker nyt og tværsektorielt. Derfor tænker vi også selv på tværs og faciliterer mødet mellem de rigtige aktører.

Fremtiden

Det Obelske Familiefond støtter projekter, som skaber livskvalitet, udvikling, oplevelser og viden, der kan genanvendes. Vores udgangspunkt er ikke konserverende, men en ambition om at skabe nye løsninger på fremtidens udfordringer – både gennem anvendelse af kendte virkemidler og udvikling af nye. Det betyder blandt andet, at vi er villige til at satse på det uprøvede inden for eksempelvis forskningen, sundhedssektoren eller kulturlivet. I de tilfælde, hvor vi i samarbejde med projekterne opbygger en særlig viden og erfaring, vil vi arbejde for, at den bliver formidlet og brugbar for fremtiden.

Vi lægger vægt på at samarbejde med aktører, der udvikler metoder og skaber best practice, som vi skal samle og dokumentere til gavn for nye projekter. 

Den fremtidsorienterede tilgang efterstræbes med disse tre pejlemærker:

  • Risikovillighed: Vi bakker op om det uprøvede. Hvis kvaliteten og ambitionerne er til stede, er vi derfor villige til at satse på projekter, hvor proces og udfald kan variere og ændres undervejs.

  • Langsigtede svar: Vi vil tilvejebringe nye løsninger på fremtidens udfordringer og fokuserer derfor på projekter, der på sigt vil være økonomisk selvbærende.

  • Dokumentation: Vi samarbejder med aktører, der udvikler nye metoder og skaber solid best practice. Det skal vi samle og dokumentere, så vi også kan rådgive nye projekter fremadrettet.

Støtte gives inden for vores strategiske fokusområder: forskning, det sociale område, kunst samt formål i Nordjylland. 

Strategi for uddelinger og projektsamarbejde

I 2012 vedtog bestyrelsen en strategi for de fire overordnede indsatsområder. Målet med strategien er, at den kan fungere som retningsgivende og relevant redskab såvel internt som eksternt.

Her følger en forkortet udgave af den samlede uddelingsstrategi:

Forskning

På forskningsområdet retter strategien sig særligt mod den anvendelsesorienterede forskning, som fra forskningsmiljøet kommer videre ud i samfundet og skaber værdi. Fondet ønsker samtidig at fokusere på den tværgående og nyskabende forskning, hvor flere institutioner arbejder samme om at løse udfordringer for fremtidens pressede velfærdssamfund. Inden for uddannelse ønsker fondet at bidrage til udviklingen af nye metoder og vinkler på uddannelses- og fastholdelsesproblemstillinger – gerne rettet mod miljøer, hvor der ikke er tradition for uddannelse.

Læs hele strategien for forskning

Sociale formål

Inden for det sociale felt har fondet et stærkt fokus på tidlig indsats rettet mod udsatte børn og på at gøre en indsats over for psykisk sårbare og deres pårørende. På sundhedsområdet støttes projekter, der bidrager til en mere helhedsorienteret behandling og eksempelvis kobler psykosocial støtte til livstruende og/eller kroniske somatiske forløb. Strategien understreger fondets ønske om at fremme den frivillige indsats, at afhjælpe stigmatisering og at understøtte nye samarbejdsformer.

Læs hele strategien for sociale formål

Kunst


På dette område retter strategien sig især mod den klassiske musik, samtidskunst og film. Inden for musikken ønsker Det Obelske Familiefond at bidrage til kvalitet og udbredelse til børn og unge og i det hele taget målgrupper, som ellers ikke ville opleve kvalitetsmusik. Samtidskunsten støttes, fordi det nyskabende og uprøvede er en hjertesag for fondet, og fordi netop denne kunstform kan have svære økonomiske kår. På filmområdet retter indsatsen sig mod talentudvikling og på generelt at støtte uddannelse og udvikling af unge talenter og græsrodsniveauet i dansk film.

Læs hele strategien for kunst

Nordjylland

Det Obelske Familiefond har sine rødder i Aalborg, og fondet ønsker fortsat at yde en særlig indsats i det nordjyske område gennem et tæt regionalt samarbejde. Støtten kan være såvel store donationer til de betydende kulturinstitutioner og -byggerier som mindre støttebeløb til lokale foreninger, der giver oplevelser og livskvalitet i det nære. Udgangspunktet er, at projektet er professionelt grebet an og har et klart sigte. Fondet har særlig fokus på regionens udfordringer med at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft til at løfte den fortsatte erhvervsudvikling i området.

Læs hele strategien for Nordjylland

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.