God fondsledelse

Fundats, formål og ledelse

Det Obelske Familiefond er organiseret med en bestyrelse, en fondsdirektør og et sekretariat. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fondens aktiver og almennyttige aktiviteter i overensstemmelse med fondens fundats og formål.

Det Obelske Familiefond er et erhvervsdrivende familiefond, stiftet i 1956, som ifølge sin fundats har tre formål:

  • at besidde og administrere sin aktiebeholdning i C.W. Obel A/S og derved medvirke til, at dette selskab stedse tilsikres den bedst mulige udvikling i økonomisk og kommerciel henseende, og derved tillige sikre, at selskabet til enhver tid har den bedst mulige ledelse.
  • at yde støtte til slægtninge af fabrikant C.W. Obel.
  • at yde støtte til alment velgørende eller på anden måde almennyttige øjemed.

Derudover beskriver fundatsen rammerne for sammensætningen af bestyrelsen og de overordnede principper for fonden.

I det daglige arbejde er fundatsens overordnede formål omsat til konkrete strategier, der løbende revideres af bestyrelsen.

Bestyrelsen

Gustav Mellentin
Formand siden april 2021
Cristina Lage
Bestyrelsesmedlem siden april 2009
Morten Hesseldahl
Bestyrelsesmedlem siden 2017
Mette Kirstine Agger
Bestyrelsesmedlem siden april 2023

Om bestyrelsen

Medlemmer

Det Obelske Familiefond ledes af en bestyrelse på fire personer. Sammensætningen af bestyrelsen er fastlagt i fondets fundats:

  • Fondets formand skal være af den Obelske slægt og dansk bosiddende.
  • De øvrige tre poster skal besættes med en jurist, en regnskabskyndig person tilknyttet dansk erhvervsliv samt en person, som skal være eller have været i en stilling almindeligt respekteret i offentligheden.

Alle bestyrelsesmedlemmer er samtidig valgt som medlemmer af bestyrelsen i fondets datterselskab C.W. Obel A/S, hvor de suppleres af øvrige bestyrelsesmedlemmer med investerings- og erhvervskompetencer.

Valgperiode

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen. Intet medlem kan sidde mere end fire perioder eller efter de er fyldt 70 år.

Nye medlemmer rekrutteres med hjælp fra eksterne, professionelle rådgivere.

Forretningsorden

Fondsbestyrelsens arbejde er reguleret i en forretningsorden for Det Obelske Familiefond.

Bestyrelsen afholder faste møder 5 gange årligt, og formanden kan indkalde til ekstraordinære møder efter behov.

Honorar

Bestyrelsens medlemmer honoreres på niveau med tilsvarende bestyrelser i Danmark. Formanden for bestyrelsen honoreres med 500.000 kr. pr. år, mens øvrige medlemmer af bestyrelsen honoreres med 250.000 kr. pr. år.

Habilitet

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor der er en relation mellem vedkommende og en ansøger, eller hvor bestyrelsesmedlemmet måtte have en væsentlig interesse, ligesom et bestyrelsesmedlem ikke må deltage i behandlingen af forhold, som vedrører dem selv eller deres egne efterkommere.

Uddelingsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et uddelingsudvalg, som rådgiver i alle spørgsmål vedrørende fondets almennyttige aktiviteter. Det gælder både vurdering og revidering af uddelingsstrategien, kvalificering af den løbende ansøgningsbehandling og prioritering af midler inden for den gældende uddelingsramme.

Medlemmer i uddelingsudvalget:

  • Morten Hesseldahl, formand for udvalget
  • Gustav Mellentin
  • Anne Barfoed

Til udvalgsmøderne deltager fondsdirektøren, områdechefer og projektchefer.

God fondsledelse

Det Obelske Familiefond er omfattet af ‘Anbefalingerne for god Fondsledelse’ og følger anbefalingerne for erhvervsdrivende fonde.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondets årsrapport.

Mere information om fondet

Tilsynsmyndighed

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for Det Obelske Familiefond.

Skatteforhold

Det Obelske Familiefond indberetter alle uddelinger til SKAT. Uddelingerne er som udgangspunkt skattepligtige for bevillingsmodtagerne.

Konsolidering af egenkapitalen

Ifølge Fondsbeskatningsloven må fonde konsolidere kapitalen med op til 4 pct. af de i indkomståret foretagne uddelinger til almennyttige formål. Det Obelske Familiefond konsoliderer løbende dets fondskapital. Det vigtigste formål med konsolideringen er at sikre, at fondet også på lang sigt kan generere et afkast, som kan uddeles jf. fondets formål.

Aflønning

Det Obelske Familiefond aflønner dets personale som normalt blandt danske fonde. Fondets direktør modtog i 2022 et vederlag på 1.958.000 kr. + 15% pension.

Investeringer

Det Obelske Familiefond er en erhvervsdrivende fond, der gennem det 100 procent ejede datterselskab C.W. Obel A/S investerer i danske virksomheder. C.W. Obel A/S har en bred portefølje af investeringer – læs nærmere på https://cwobel.dk/

Afkastet fra investeringerne sikrer Det Obelske Familiefond sin årlige uddelingskapacitet og geninvestering i dansk erhvervsliv.

Samfundsansvar

Det Obelske Familiefond har 2 direkte ejede datterselskaber, C.W. Obel A/S og Obelhus A/S – begge danske selskaber.

Underkoncernen C.W Obel A/S er forpligtet til at rapportere om samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens § 99 a. De fleste af Det Obelske Familiefonds aktiviteter foregår i C.W. Obel A/S koncernen, det er derfor disse aktiviteter som er omfattet af rapporteringen om samfundsansvar.

C.W. Obel A/S

Investeringer

Det Obelske Familiefond er en erhvervsdrivende fond, der gennem det 100 procent ejede datterselskab C.W. Obel A/S investerer i danske virksomheder.

C.W. Obel A/S har en bred portefølje af investeringer – få et aktuelt indblik på deres hjemmeside.

Nyhedsbrev