Governance

Det Obelske Familiefond er et erhvervsdrivende familiefond, stiftet i 1956, som ifølge sin fundats har tre formål:

  • at besidde og administrere sin aktiebeholdning i C.W. Obel A/S og derved medvirke til, at dette selskab stedse tilsikres den bedst mulige udvikling i økonomisk og kommerciel henseende, og derved tillige sikre, at selskabet til enhver tid har den bedst mulige ledelse.
  • at yde støtte til slægtninge af fabrikant C.W. Obel.
  • at yde støtte til alment velgørende eller på anden måde almennyttige øjemed.

Fondet må ikke for egen regning drive erhvervsmæssig virksomhed, men skal stedse i eget navn og for egen regning råde over mindst 51% af stemmerne i C.W. Obel A/S.

Det Obelske Familiefond ejer i dag C.W. Obel A/S 100%.

Bestyrelsen for Det Obelske Familiefond kan efter frit skøn anvende fondets midler til godgørende eller almennyttige formål, herunder også nationale, videnskabelige, industrielle, merkantile eller kunstneriske formål, som bestyrelsen efter de til enhver tid foreliggende forhold måtte skønne det rimeligt at støtte.

Fondet forventer at kunne uddele godt 110-150 mio. kr. årligt til almennyttige formål.

Det Obelske Familiefond er i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde moderfond for C.W. Obel A/S og ejendomsselskabet Obelhus A/S. Via sine datterselskaber havde Det Obelske Familiefond-koncernen i alt 1.364 fuldtidsbeskæftigede i 2019 og opnåede en omsætning på 1.905 mio. kr.

Læs fondets fundats

Bestyrelse

Det Obelske Familiefond ledes af en bestyrelse på fire personer. Sammensætningen af bestyrelsen er fastlagt i fondets fundats: Fondets formand skal være af den Obelske slægt og dansk bosiddende. De øvrige tre poster skal besættes med en jurist, en regnskabskyndig person tilknyttet dansk erhvervsliv samt en person, som skal være eller have været i en stilling almindeligt respekteret i offentligheden.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen. Intet medlem kan sidde mere end fire perioder eller efter de er fyldt 70 år.

Bestyrelsens medlemmer honoreres på niveau med tilsvarende bestyrelser i Danmark. Formanden for bestyrelsen honoreres med 500.000 kr. pr. år, mens øvrige medlemmer af bestyrelsen honoreres med 250.000 kr. pr. år.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor der er en relation mellem vedkommende og en ansøger, eller hvor bestyrelsesmedlemmet måtte have en væsentlig interesse, ligesom et bestyrelsesmedlem ikke må deltage i behandlingen af forhold, som vedrører dem selv eller deres egne efterkommere.

Nye medlemmer rekrutteres med hjælp fra eksterne, professionelle rådgivere.

Forretningsorden og årshjul

Fondets og fondsbestyrelsens daglige arbejde er reguleret i en forretningsorden for Det Obelske Familiefond.

> Se illustration af bestyrelsens mødeplan

Uddelingsstrategi

For de almennyttige uddelinger har bestyrelsen for Det Obelske Familiefond besluttet en national uddelingsstrategi med tre hovedområder:

› Unges mentale sundhed

› Samtidskunst og Klassisk Musik

› Udvikling i Nordjylland

Bestyrelsen tilpasser løbende fondets uddelingsstrategi og strategi for fondets arbejde i øvrigt.

Tilsynsmyndighed

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for Det Obelske Familiefond.

Skatteforhold

Det Obelske Familiefond indberetter alle uddelinger til SKAT. Uddelingerne er som udgangspunkt skattepligtige for bevillingsmodtagerne.

Konsolidering af egenkapitalen

Ifølge Fondsbeskatningsloven må fonde konsolidere kapitalen med op til 4 pct. af de i indkomståret foretagne uddelinger til almennyttige formål. Det Obelske Familiefond konsoliderer løbende dets fondskapital. Det vigtigste formål med konsolideringen er at sikre, at fondet også på lang sigt kan generere et afkast, som kan uddeles jf. fondets formål.

Aflønning

Det Obelske Familiefond aflønner dets personale som normalt blandt danske fonde. Fondets direktør modtog i 2019 et vederlag på 1.641.000 kr. + 15% pension.

God fondsledelse

Det Obelske Familiefond følger anbefalingerne for god fondsledelse for erhvervsdrivende fonde.

› Læs redegørelse for god fondsledelse

Samfundsansvar

Det Obelske Familiefond har p.t. ikke formuleret specifikke politikker og strategier inden for CSR. Fondet har i sit værdigrundlag defineret overordnede rammer for, hvorledes fondet ønsker at agere i forhold til omverdenen.

Det Obelske Familiefond betragter samfundsansvar som en helt naturlig del af en alment velgørende fonds arbejde, og som moderfond for virksomheden C.W. Obel A/S er fondet optaget af, at der er fokus på CSR i fondets dattervirksomheder. Men for moderfondet isoleret set har en egentlig CSR-politik ikke samme relevans – samfundsansvar er en uadskillelig del af visionen, strategien og det daglige virke for Det Obelske Familiefond.