Unge på Sporet

Hvad vil vi?

Det Obelske Familiefond støtter sociale indsatser, der hjælper 15-30 årige unge i udsatte positioner til øget livsglæde, robusthed og trivsel.

I Danmark er der unge, der ikke er en del af et fællesskab i uddannelsesmiljøet, på arbejdsmarkedet eller i civilsamfundet, og det har afgørende betydning for de unges overgang til voksenlivet og deres muligheder fremover. Det kan være unge, som er særligt udsatte i kraft af sociale eller psykiske udfordringer eller af svære livsforhold i øvrigt. Mange står uden støtte og opbakning fra et bagland eller er faldet igennem sikkerhedsnettet i vores samfund. Det er unge, som kan have vanskeligt ved at håndtere dagligdagens udfordringer og som i perioder bevæger sig uden for samfundets strukturer, hvilket giver langt dårligere forudsætninger end deres jævnaldrende.

Vi tror på, at alle unge kan finde deres vej i livet ved at indgå i samfundet via meningsfulde relationer og positive fællesskaber, der styrker den enkeltes handlekraft. Vi ønsker derfor at bidrage til initiativer, der understøtter et langsigtet mål om at hjælpe unge i udsatte positioner til at mestre deres eget liv.

Søg støtte

Hvad støtter vi?

Vi støtter primært
  • sociale organisationer, foreninger og institutioner, gerne med inddragelse af frivillige.
  • konkrete indsatser og direkte hjælp til unge i udsatte positioner.
  • flerårige projekter med langsigtede potentialer for målgruppen.
  • både succesfulde afprøvede indsatser og nytænkende udviklingsprojekter.
Vi lægger især vægt på
  • at indsatserne er af høj faglig kvalitet og bygger på dokumenteret viden inden for området.
  • at projektet indeholder en plan for den ønskede forandring med en socialfaglig metode og gerne underbygget af en forandringsteori.
  • at indsatsen kommer ud til målgruppen og fungerer i praksis.

Vurderingskriterier

Når vi modtager en ansøgning, som falder indenfor den strategiske ramme for indsatsområdet, så vurderer vi ud fra følgende kriterier:

Efterspørgsel
Projektet og dets aktiviteter imødekommer en efterspørgsel.
Målgruppe
Indsatserne kommer 15-30-årige unge i udsatte positioner direkte til gavn.
Organisering
Organisationen bag ansøgningen er fagligt kvalificeret og har adgang til målgruppen.
Viden
Det socialfaglige metodegrundlag er velbeskrevet, og aktiviteterne er baseret på det bedst mulige vidensgrundlag.
Tidsperspektiv
De langsigtede potentialer for målgruppen er gennemtænkte.
Forankring
Projektet har opbakning fra relevante aktører, så indsatsen har mulighed for at leve i praksis, samt leve videre efter en bevillings afslutning.
Evaluering
Relevante og tydelige målsætninger er formuleret, og der evalueres og opbygges viden undervejs i processen.
Økonomi
Budgettet er realistisk ud fra tyngden af indsatsen og er rimelig sammenlignet med lignende indsatser.

Vi støtter ikke :

Indsatser for børn under 15 år eller voksne over 30 år
Velfærdskerneopgaver, der løftes af stat, region og kommune
Rent privatøkonomiske formål
Tilbud til brede ungemålgrupper fx almene forenings- eller sportstilbud
Formidlingsprojekter, kampagner og bogudgivelser
Forskning uden tilknytning til konkrete indsatser
Allerede gennemførte projekter
Indsatser udenfor Danmark
Bygge- renoverings- eller restaureringsprojekter
Anskaffelse af materialer, redskaber og udstyr
Se alle

Større problemfokuserede partnerskaber

På det sociale område vil vi supplere det ansøgningsdrevne arbejde med en mere aktiv rolle i udvalgte problemfokuserede partnerskaber for at bidrage til udvikling af nye løsninger på nogle af de komplekse problemer, som unge i udsatte positioner kæmper med i dag.

Som fond har vi en mulighed for at være katalysator for den nødvendige udvikling og tage et endnu større samfundsansvar ved at mobilisere dialoger på tværs og stille midler til rådighed i større initiativer.

Det er fortsat et udviklingsarbejde i fondet at få etableret en ny aktiv arbejdsform samt at identificere og udvælge et særligt problemfokus.

Kontaktperson

Trine Krab Nyby
Områdechef – Unge på sporet
Christina Krämer Mathiesen
Projektchef – Unge på sporet og evalueringsansvarlig

Fakta om støtte i 2023

Hvor længe støtter fondet et projekt? Hvor store bevilliger giver fondet? Hvor mange ansøgere får støtte? Få indblik i fordelingen af støtte til sociale projekter i vores statistik.

Projektperiode
Under 1 år
1-3 år
Over 3 år

Vi støtter især flerårige projekter på over 2 år, men giver sjældent bevillinger over længere end 4 år.

Bevillingsstørrelse
Under 1 mio. kr.
1-5 mio. kr.
Over 5 mio. kr.

Vi støtter både små konkrete indsatser og større projekter med langsigtede mål for målgruppen.

Tilsagnsprocent
Bevillinger
Afslag

I 2023 modtog vi 304 ansøgninger, hvoraf 23 blev til bevillinger. Vi vejleder altid gerne inden en ansøgning.

Støttede projekter

KLAR TIL START

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Støttede projekter

Cabi

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Foto: Andreas Rasmussen
Støttede projekter

Forældre Fonden

Projektet skal hjælp enlige forældre med redskaber og relationer til øget robusthed og trivsel.
Nyhedsbrev